Konkursy

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI pt. "Pocztówka do ks. prof. J. Tischnera"

CELEM KONKURSU jest poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
Konkurs PRZEZNACZONY jest dla WSZYSTKICH uczniów klas I - III i IV - VI SP 153.
TECHNIKA PRACY: pocztówka musi zawierać zarówno elementy plastyczne jak i literackie (własny wiersz, sentencja, przysłowie, pozdrowienia itp.).
FORMAT PRACY: dowolny.
Każdy uczestnik może zgłosić TYLKO JEDNĄ pracę WYKONANĄ SAMODZIELNIE.
Jury BĘDZIE OCENIAŁO: pomysłowość, samodzielność, poprawność językową, estetykę pracy.
PODPISANE prace (imię, nazwisko, klasa) prosimy składać do nauczycieli świetlicy szkolnej do dnia 04.05.2015 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI PO OBCHODACH DNI PATRONA.

Organizatorzy: nauczyciele świetlicy szkolnej SP 153.


III Międzyszkolny Dzielnicowy Konkurs Talentów

"Jestem genialnym dzieckiem,

czyli pokaż co potrafisz"

Szkoła Podstawowa Nr 153 w Krakowie zaprasza uczniów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych Dzielnicy VI do udziału w III Międzyszkolnym Dzielnicowym Konkursie Talentów pod hasłem:
"Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz".
Honorowy patronat sprawuje Rada Dzielnicy VI Bronowice.


Cele konkursu:


- Odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników.
- Kształcenie szlachetnej rywalizacji.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

 


Regulamin:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
  1. ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły/przedszkola i zgłoszenie uczestników wyłonionych przez Szkolną/Przedszkolną Komisję Konkursową (załącznik). Ostateczny termin zgłaszania uczestników do występu finałowego upływa 17.04.2015 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na numer 12 637 71 32 (sygnał fax. 20). Wzory wraz z regulaminem do pobrania tutaj.
  2. ETAP MIĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu szkolnego i przedszkolnego
   O terminie przesłuchania finałowego uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 24.04.2015 r. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d.
   Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół telefonicznie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:
  Kategoria I - 5 i 6 latki z przedszkoli
  Kategoria II - uczniowie klas 0-1
  Kategoria III - uczniowie klas 2-3
  Kategoria IV - uczniowie klas 4-6
 3. Zgłaszać można występy indywidualne albo zespołowe (grupowe).
 4. Szkoła zgłasza od 1 do 3 uczestników (pod pojęciem uczestnika rozumiemy również grupę).
 5. Czas występu jest ograniczony i wynosi 5 minut.
 6. Prezentację będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 8. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu, których występ wymaga podkładu muzycznego, mają obowiązek dostarczyć mailowo (jadzia.wieclawek@gmail.com) lub na odpowiednio opisanej (imię, nazwisko, szkoła/przedszkole) płycie CD nagranie w formacie mp3 do dnia 07.05.2015 r.
 10. Jeżeli uczestnik nie dostarczy odpowiednio opisanego nagrania w wyznaczonym terminie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z odtwarzaniem podkładu muzycznego. 
 11. Informacji na temat konkursu udziela Organizator: Jadwiga Więcławek tel. 888 804 431, 12/ 637-71-32 lub mail: jadzia.wieclawek@gmail.com

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Na etap międzyszkolny proszę przynieść podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z załączonym wzorem.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY TIK?-TAK! - 5 edycja

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
tik-tak

Zarejestruj się w konkursie już dziś: http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja 

Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:
1. I etap (szkolny): 13 – 17 kwietnia 2015
2. II etap (regionalny): 28 kwietnia 2015
3. III etap (finał): 12 maja 2015 w Warszawie
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
Forma konkursu to gra edukacyjna.
Konkurs przebiega w trzech etapach:
a. I Etap (szkolny): rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie od 13 do 17 kwietnia 2015 w w godzinach od 7:00 do 20:00, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
b. II Etap: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line oraz wykonują, rozwiązują zadania w dniu 28 kwietnia 2015 o określonych godzinach i wyznaczonych miejscach zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
c. III Etap (finał): uczniowie zakwalifikowani do finału rozwiązują test jednokrotnego wyboru w dniu 12 maja 2015 zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
Przebieg konkursu:
I Etap (szkolny)
1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 13.04.2015 do 17.04.2015.
2. Do testu uczeń może podejść w godzinach od 7:00 do 20:00 każdego dnia trwania etapu szkolnego Konkursu.
3. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
4. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w każdym dniu konkursu uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z puli pytań dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. większość pytań posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna; inny rodzaj pytań to pytania, na które należy odpowiedzieć wpisując wybraną odpowiedź.
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
5. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
6. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
7. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
8. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie surowy ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie, wskazujący jedynie zdobyte punkty za poprawne odpowiedzi. Ranking będzie zawierał listę 100 uczniów o najwyższych wynikach 100 szkół, które zgromadziły największą liczbę punktów. Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
9. Ranking indywidualny wyświetlany jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
10. Ostateczny wynik będzie uwzględniał skuteczność odpowiedzi i będzie obliczony według algorytmu: Liczba punktów za poprawne pytania * liczba punktów/ liczba wyświetlonych pytań.
11. Do wyniku szkoły brana jest:
a. liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
b. Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
c. Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane odpowiednio: w etapie 2 – razy 2, w etapie 3 – razy 3.
d. Oceniana jest zasada gry fair play – pula punktów za grę „fair play” tzn. żaden uczeń nie został wykluczony z rozgrywek, a liczba uczniów uczestniczących w rozgrywce etapu szkolnego jest największa – maks. 50 pkt.
12. Etap szkolny zostanie zamknięty 17.04.2015 o godzinie 20:00, a testy rozpoczęte przed tą godziną będą mogły być dokończone w ramach limitu czasu pojedynczego testu.
13. 100 uczniów w skali kraju, z najwyższym wynikiem w I etapie (szkolnym), obliczonym według podanego w pkt. 10 algorytmu, kwalifikowanych jest do II etapu (regionalnego).
14. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów nieprawidłowości sugerujących niesamodzielną pracę podczas rozwiązywania testu przez ucznia, dopuszcza się możliwość wykluczenia go z dalszych kwalifikacji.
15. Do II etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający taki sam wynik, co osoba znajdująca się na 100 pozycji, po zakończeniu I etapu (szkolnego).
16. Lista uczestników etapu II umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 21.04.2015.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.tik-tak.eecdl.pl/
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.
Do wygrania wspaniałe nagrody dla uczniów (m.in. XBoxy 360 z Kinect, Tablety, iPady i wiele wiele innych).

 

 

Edyta Lasek

  


OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO Z JĘZYKA POLSKIEGO

*Test jest skierowany do uczniów z klas IV,V,VI
*Organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej
*Opłata 9 zł wraz z zapisem do dnia 12 lutego 2015 r.
*Odbędzie się w dniu 4 marca 2015 roku
*Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Szkolny organizator konkursu:
Agnieszka Iwulska

  


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

Ze względu na rozpoczynające się ferie zimowe, osoby chętne mogą zgłaszać swój udział
w konkursie do dnia 10 lutego do nauczyciela języka polskiego- pani Agnieszki Iwulskiej.

  


OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZYRODNICZA OLIMPUS 2015

Ogólnopolska Olimpiada Przyrodnicza Olimpus 2015 odbędzie się w środę 14 stycznia 2015 roku o godzinie 8:00 w sali 306. Prosimy o zabranie czarnych długopisów.
Życzymy sukcesów.

Organizatorzy

  


ALFIK HUMANISTYCZNY - 18 GRUDNIA 2014 R.

Proszę zabrać ołówek, gumkę do mazania, czarny długopis.
Zbiórka o godz. 12:35 przed sklepikiem szkolnym.
Przewidywany czas konkursu: do godz. 14:00.


Gdyby dziecko skończyło wcześniej rozwiązywać test, to prosimy o pisemną informację, czy pozostanie w świetlicy, czy może wrócić do domu.

  


Konkursy plastyczne

Uczniowie brali udział w dwóch konkursach w tym roku szkolnym:
- konkurs pt."Prawa dziecka oczami dzieci", organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych i Ministerstwo Edukacji (30 osób z klas 4-6),
- konkurs pt."Droga do wolności", organizowanym przez Dom Kultury Podgórze (4 osoby).
Czekamy na wyniki.

Grażyna Bilik

 


Małopolski Konkurs Krakowska Matematyka

etap szkolny – 20.11.2014 

etap rejonowy – 13.03.2015 

Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu!

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, 
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 
oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. 
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Kraków cesarsko-królewski”.

Etapy konkursu:

·         szkolny – 20 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,

·         międzyszkolny – 13 marca 2015 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej OK SNM www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow dojazd na koszt własny).


Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny odbędzie się  26.11.2014. 

 


Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka. Plus

Konkurs odbędzie się  07.11.2014 w godz. 10.00 - 11:00. Zbiórka na drugim piętrze przy sali 302.
Strój galowy mile widziany.


Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny

Szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematycznego odbędzie się  07.11.2014 w godz. 13.00 - 14:00. Zbiórka o godz. 12:40 przy  sali 302.
Strój galowy mile widziany.


Małopolski Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny

Szkolny etap Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się w naszej szkole w czwartek 06.11.2014 o godzinie 13.00 w salach 305 (klasa 6a) i 304 (klasa 6b).
Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salami od godziny 12.45.
Strój galowy mile widziany.

Organizatorzy


Małopolski Konkurs Informatyczny - etap szkolny

Małopolski Konkurs Informatyczny odbędzie się 03 listopada 2014 r. (poniedziałek) w sali komputerowej o godz. 13:00. Czas trwania konkursu 90 minut.
Zbiórka przed salą komputerową o godz. 12:50.
Strój galowy mile widziany.


„Psy, koty i inne zwierzaki - czyli moje ulubione zwierzątko”

 

Z okazji Dnia Kundelka i zbliżającej się akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”
biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski ogłaszają konkurs plastyczny pt.

„Psy, koty i inne zwierzaki - czyli moje ulubione zwierzątko”
oraz
zbiórkę darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.


Cele konkursu:


- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt,
- rozwijanie talentów i wyobraźni dziecka,
- wymiana doświadczeń plastycznych.


Regulamin konkursu:


Należy wykonać plakat przedstawiający swojego ulubieńca. Na plakacie powinno znaleźć się:
- fotografia lub rysunek zwierzaka,
- jego imię,
- ważne informacje o pupilu (jak trafił do Twojej rodziny, kto wymyślił imię, itp.)

Technika wykonania prac dowolna.
Format - max.A3

PROSIMY NIE ROLOWAĆ PRAC !!!

Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę.

Nie będą oceniane: prace zbiorowe oraz prace przestrzenne

Jury oceniać będzie:
- estetykę wykonania,
- graficzne rozmieszczenie zawartych materiałów,
- oryginalny sposób przedstawienia ulubieńca.
Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 14 listopada 2014r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Zachęcamy również do składania darów dla zwierzaków:
- sucha karma
- konserwy
- koce
- miski
- zabawki

Przyniesione rzeczy złóż przy portierni i odbierz potwierdzenie, które przekażesz wychowawcy.

Akcja trwa do dnia 12.12.2014r.

Organizatorzy:

Jadwiga Więcławek
Małgorzata Kubiak


MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

Etap szkolny: 24.10.2014 r. godz. 13:00 - 14:30

Zbiórka o godz. 12:40 przy sali 302.

 


  

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY
Etap szkolny 03 listopada 2014 r. godz. 13:00 - 14:30

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę. 
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu). 
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych. 
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2015.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977). 

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
- uruchomienie komputera
- zalogowanie się na komputerze
- uruchomienie programu komputerowego
- korzystanie z pomocy uruchomionego programu
- utworzenie nowego katalogu
- utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu 
- rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
- praca w środowisku programowania 
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
- uruchomienie przeglądarki
- przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej 
- logowanie się
- otwieranie zadań
- pobieranie plików z platformy
- przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
- proste procedury  (Pomocnicy)
- współrzędne polowe
- wczytywanie sceny
- literały
- decyzje (if, else)
- pętle (for, while-do)
- stałe, zmienne
- procedury z parametrami
- graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
- czcionki
- współrzędne pikselowe 
- obszary
- praca ze scenami
- praca z obrazkami
- wczytanie obrazka
- praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I - VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha - http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe - http://baltie.pl/pl/lekcje.asp 
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 -
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 - Pobierz program). 

 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

 


 

 

Małopolski Konkurs Przedmiotowy z PRZYRODY- etap szkolny

Małopolski Konkurs Przedmiotowy z Przyrody odbędzie się 23 października 2014 roku, o godzinie 13.00 w sali 306.
Konkurs trwa 90 minut.
Ogłoszenie wyników 27 października 2014 roku;
wgląd do prac 28 października 2014 roku.

Wgląd do prac po " Przyrodniczym konkursie tematycznym " w dniu 28 października 2014 r. w godz. 12.00-13.00 w gabinecie wicedyrektora- II piętro.

Życzymy sukcesów

Organizatorzy szkolnego etapu


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK HUMANISTYCZNY edycja XVIII

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru.

Przeznaczony jest dla uczniów klas II-VI

Odbędzie się w środę 17 grudnia 2014 r.

Konkurs jest samofinansującym się -wpisowe 9 zł

Zapisy + wpłata do 26.11.2014 r do nauczycieli języka polskiego lub wychowawców klas II i III.


 

XXI KRAKOWSKI TURNIEJ WIEDZY
O MITOLOGII I ANTYKU

 

TEST WIEDZY - 100 pytań z mitologii greckiej opracowanych na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego

Udział w teście płatny 3 zł

Zgłoszenia do do 21.10.2014 r.

 

KONKURS RECYTATORSKI „PROZA I POEZJA ANTYKU” - Recytacja prozy lub poezji autorów antycznych lub utwory inspirowane kulturą antyczną. 

Czas trwania recytacji do 7 minut.

Udział w konkursie płatny 3 zł

Zgłoszenia do 31.10.2014 r.

Terminy konkursu 12,14 listopada 

 

KONKURS PLASTYCZNY „ANTYCZNE BOGINIE”

W tym roku motywem przewodnim konkursu są antyczne boginie: Hera, Atena, Afrodyta, Artemida, i inne

Technika: farby wodne, tempera, plakatówka, tusz, kredka, pastele

Wymiar prac: maksymalnie A3

Termin składania prac do 5 listopada 2014 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA ARKADIA”

Jak daleko leży ciepła Grecja, jak odległe są czasy, gdy boginie biegały po oliwnych gajach, bez obowiązków, bez przymusu podporządkowania się wymogom zegara, planom lekcji... A może mimo to macie swoją Arkadię, gdzie jesteście wolni, niezależni i po prostu u siebie...?

Termin składania prac do 5 listopada

Zdjęcia (pojedyncze lub w seriach max.10 sztuk) wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10X15

 

KONKURS LITERACKI „MOJA ARKADIA”

Artemida, bogini łowów, wolna, samodzielna, odważna, szczęśliwa w swojej Arkadii. A gdzie jest twoja Arkadia? Gdzie ty czujesz się wolny/wolna?

Wiersze lub utwory prozatorskie, max 1 strona A4

Termin składania prac do 5 listopada.

 

Zgłoszenia do w/w konkursów przyjmuje nauczyciel języka polskiego- Agnieszka Iwulska


 

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST 2014

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST 2014 odbędzie się w poniedziałek 20 października 2014 roku, o godz. 8:50 w sali 306. Prosimy o zabranie czarnych długopisów.
Konkurs trwa 70 minut.

Życzymy sukcesów.

Organizatorzy


 

NOC W BIBLIOTECE

 

Noc_bibliotek

 

 


Małopolski Konkurs Humanistyczny 

 

Etap szkolny – 24.10.2014;

Etap rejonowy – 12.01.2015;

Etap wojewódzki – 04.03.2015.

 


Małopolski konkurs matematyczny 

 

Etap szkolny – 07.11.2014;

Etap rejonowy – 13.01.2015;

Etap wojewódzki – 03.03.2015.

 

Alfik matematyczny - 26.11.2014

 


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego MULTITEST 2014

 

Termin konkursu – 17.10.2014;

koszt konkursu – 9 zł;

termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego – 24.09.2014.

 

Szkolni organizatorzy konkursu
Nauczyciele języka angielskiego


Kuratoryjny Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mają możliwość wzięcia udziału w kuratoryjnym Konkursie Języka Angielskiego, którego laureaci będą zwolnieni ze sprawdzianu po klasie szóstej i uzyskają możliwość wyboru gimnazjum. Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do dnia 22.09.2014 r. do nauczycieli języka angielskiego, którzy przekażą im stosowne dokumenty i zakres wiedzy do opanowania konieczny do wzięcia udziału w konkursie.

Szkolni organizatorzy konkursu
Nauczyciele języka angielskiego

 


KONKURSY 2014/2015

  


Informacja dla uczestników Konkursu Talentów

Finał II Dzielnicowego Konkursu Talentów pod hasłem "Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz", odbędzie się w środę, 14 maja 2014 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d.
Uczestników ze szkół podstawowych zapraszamy na godz. 8:50, a przedszkolaków na godz. 9:30.
Jeżeli nie zostały dostarczone jeszcze organizatorom Oświadczenia Rodziców, prosimy o przyniesienie ich na finał.

Serdecznie zapraszamy!!!


Konkurs języka angielksiego English Much More 2014

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego English Much More 2014 odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek 14.04.2014 o godz. 9:00 w sali 303. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Listy uczestników konkursu zostaną wywieszone na drzwiach sali 303 w poniedziałek 14.04.2014 r. o godz. 8:50. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salą od godz. 8:45. Po godzinie 8:50 nie będą wpuszczani na salę. Strój galowy mile widziany.

Organizatorzy


II Międzyszkolny Dzielnicowy Konkurs talentów
"Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż, co porafisz"

Regulamin oraz potrzebne oświadczenia znajdują się tutaj.


Konkurs Języka Angielskiego Galileo 2014

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego GALILEO 2014 odbędzie się w naszej szkole w czwartek 06.03.2014 r. o godz. 11:35 w sali 203. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Listy uczestników konkursu zostaną wywieszone na drzwiach sali 203 w czwartek 06.03.2014 r. o godzinie 11:35. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salą od godziny 11:30. Po godzinie 11:40 nie będą wpuszczani na salę. Strój galowy mile widziany.

Organizatorzy


Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Galileo

W dniu 4 marca odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Galileo 2014. Konkurs trwa 60 min + 10 min sprawy organizacyjne. Przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6. Jest to test jednokrotnego wyboru.
Wpisowe - 8 zł.


VI Konkurs Recytatorski "Poezja Jana Twardowskiego"

Organizatorem konkursu jest MDK "Dom Harcerze" przy ul. Lotniczej 1 w Krakowie.
Przedmiotem konkursu jest prezentacja dwóch dowolnie wybranych wierszy poety ks. Jana Twardowskiego.
Zgłoszenia do 20 lutego do nauczyciela języka polskiego Agnieszki Iwulskiej.
Termin przesłuchań na początku marca.


Szkolne eliminacje Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania

Szkolne eliminacje Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania odbędą się w bibliotece szkolnej w dniach 22 – 23 stycznia 2014r.
Dla Klas 1 – 3 w środę, 22 stycznia 2014 r. w godz. 9.45 do 12.20.
Dla klas 4 – 6 w czwartek, 23 stycznia 2014 r., w godz. 8.00 do 12.20.

Uczniowie w tym dniu przychodzą na planowane zajęcia, a na konkurs będą proszeni przez członka jury z sal lekcyjnych.

Obowiązuje strój galowy

Na konkurs należy przynieść książkę lub skserowany tekst, a także należy znać Imię i Nazwisko autora oraz tytuł przygotowanego utworu.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - ZUCH 2014

Termin konkursu: 19.03.2014 r. (środa)
koszt konkursu 8 zł
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do nauczyciela języka angielskiego 19.02.2014 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - GALILEO 2014

Termin konkursu: 06.03.2014 r. (czwartek)
koszt konkursu 8 zł
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego 29.01.2014 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego - Olimpusek 2014!

Termin konkursu: 08.01.2014 r.
koszt konkursu 8 zł
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat u nauczyciela języka angielskiego 04.12.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego

 


Konkurs języka angielskiego The Bat Kid 2013

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego The Bat Kid 2013 odbędzie się w naszej szkole w czwartek 21.11.2013 r. na piątej i szóstej godzinie lekcyjnej w sali 302. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno lub granatowo. Lista uczestników konkursu zostanie wywieszona na drzwiach sali 302 w czwartek 21.11.2013 r. o godz. 11:35. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salą od godz. 11: 30. Po godzinie 11:35 nie będą wpuszczani na salę. Strój galowy mile widziany.

Organizatorzy


Konkurs na przestrzenną szopkę bożonarodzeniową

SAMORZĄD SZKOLNY OGŁASZA KONKURS NA WYKONANIE PRZESTRZENNEJ SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ.


Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie klas 1-3
2. Uczniowie klas 4-6.


Regulamin:
1. Praca może być indywidualna bądź zespołowa (zespół liczy nie więcej niż trzy osoby).
2. Każdy uczestnik może być twórcą maksymalnie jednej pracy.
3. Materiał, technologia i rozmiar szopki są dowolne. Jednak z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość wykonanych prac.
4. Szopka powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa - np. umieszczone z tyłu).
5. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody.


PAMIĘTAJ! LICZY SIĘ TWÓRCZOŚĆ WŁASNA!*


GOTOWE PRACE PRZYNOSIMY DO SZKOŁY W DNIU 16 GRUDNIA.

Opiekun Samorządu: M. Kubiak

*Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np. pocztówek, szopek, figurek itp. nie będą oceniane.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus 2013 sesja jesienna

Uwaga!
Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego OLIMPUS 2013 odbędzie się w naszej szkole w środę 06.11.2013 w godzinach 12.35 – 14.00 w salach 302 i 303. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salami od godziny 12.30.


Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny
Alfik Humanistyczny

- Termin konkursu:środa 18 grudnia 2013 r.
- Zapisy i wpłata 9 zł do dnia 25 listopada u nauczycieli polonistów
- Konkurs ma postać testu jednokrotnego wyboru i jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2 do 6.
- Test konkursowy uwzględnia wymagania określone obowiązującymi programami nauczania i może zawierać pytania z zakresu języka polskiego (gramatyki, literatury, kultury języka polskiego), sztuki, geografii, wiedzy ogólnej (współczesnego życia społeczno-kulturalnego)...
- Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus 2013 sesja jesienna

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Olimpus 2013 sesja jesienna odbędzie się w naszej szkole w środę 06.11.2013 na szóstej i siódmej godzinie lekcyjnej (od 12.35 do 14.20). Informacja o konkursowych salach lekcyjnych zostanie podana we wtorek 05.11.2013.


MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - ETAP SZKOLNY

Małopolski Konkurs Informatyczny - powtórzenie etapu szkolnego - odbędzie się 5 listopada 2013 roku o godz. 11:40 w sali komputerowej. Konkurs trwa 90 minut. Mile widziany strój galowy.

Edyta Lasek


III MAŁOPOLSKI KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ 2013

LISTA UCZESTNIKÓW

ELIMINACJE 28.10.2013
3, 4 i 5 lekcja

1. Agnieszka Fudali
Izabella Tylek
Karolina Kempa
2. Magdalena Czeleń
3. Paulina Nóżka
4. Magdalena Suszyna
5. Jessica Kupiec
6. Maja Bilik
7. Łucja Stempek
8. Daria Dziunikowska
9. Justyna Jawniak
Antonina Nowak

ELIMINACJE 30.10.2013
6, 7 i 8 lekcja


10. Partycja Pietroń
11. Bianka Cuvelier
Hanna Flajszer
12. Justyna Witomska
Monika Mroczka
13. Michał Jaworski
Wiktor Gołąb
14. Jakub Niedbała
15. J. Sarkowicz
G. Sacha
P. Przeniosło
16. Zofia Socha
Aleksandra Wiecheć
17. Stanisław Jeżak
18. Hugo Połczyński
19. Maria Kościuszko
20. Agnieszka Przeklasa

 Regulamin, program konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania tutaj.


MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - ETAP SZKOLNY

Małopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów klas 6-tych odbędzie się w czwartek - 24. 10. 2013 r. w godzinach 11:15 - 12:45, w sali komputerowej. Proszę przyjść w stroju galowym.


MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - ELIMINACJE DO ETAPU SZKOLNEGO

W związku z dużą liczbą uczniów, którzy chcą przystąpić do Małopolskiego Konkursu Informatycznego przypominam o rozwiązywaniu zadań z etapu domowego. Termin wykonania zadań upływa we wtorek, 22 października o godz. 19:00. Najlepszych 15 osób, które rozwiążą zadania prawidłowo, przejdzie do dalszego etapu konkursu, czyli etapu szkolnego, który odbędzie się w czwartek 24 października 2013 r. o godz. 13:00 w sali komputerowej.

Edyta Lasek


MAŁOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY "ILUSTRACJA DO WIERSZY JULIANA TUWIMA

W związku z ogłoszonym Rokiem Tuwimowskim proponujemy Wam przygodę i zabawę literacko-plastyczną z niezwykłą poezją Juliana Tuwima.
Organizatorem konkursu jest Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży.

Tematyka
Ilustracje do szeroko rozumianej twórczości Juliana Tuwima, nie ograniczamy się tylko do wierszy dla najmłodszych! Projekty typograficzne okładek, książek, wydań albumowych, płyt CD itp.

Format, technika i warunki uczestnictwa
- Prace mogą być wykonane w dowolnej technice malarskiej, graficznej, rysunkowej bądź collage
- Prace muszą być wykonane samodzielnie i indywidualnie
- Uczestnik powinien ograniczyć wielkość dzieła do formatu B2 (70x50 cm)

Wystawa pokonkursowa odbędzie się w grudniu w Galerii Atelier przy ulicy Szerokiej 16. O dokładnym terminie otwarcia wystawy połączonym z akcją plastyczną, rozdaniem nagród i pamiątkowych dyplomów poinformujemy laureatów telefonicznie lub drogą elektroniczną.

"Życzymy wielu inspiracji, pomysłów, wzruszeń przy tworzeniu oraz nieskrępowanej fantazji! Niech Wasze prace będą wyrazem podziwu, jaki Wasza Sztuka może złożyć poezji."

Prace należy składać do 15 listopada 2013 roku do nauczycieli języka polskiego.


KONKURS LITERACKI NA WIERSZ O KRAKOWIE

Organizatorem jest Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana.
Wiersze - jeden lub dwa - muszą być autorskie.
Preferowane będą utwory charakteryzujące się osobistą refleksją i oryginalnym spojrzeniem na Kraków.
Finał konkursu odbędzie się 9 grudnia 2013 roku w Centrum Młodzieży.
Zgłoszenia prac na konkurs do 24 października 2013 roku do nauczycieli języka polskiego.


TERMINY KONKURSÓW MATEMATYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Małopolski Konkurs Matematyczny
18.10.2013 r. etap szkolny
04.12.2013 r. etap rejonowy
04.03.2014 r. etap wojewódzki

Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus, Matematyka Plus - 08.11.2013 r.

Krakowska Matematyka
21.11.2013 r. etap szkolny
14.03.2014 r. etap międzyszkolny

Alfik Matematyczny 27.11.2013 r.

Kangur Matematyczny 20.03.2014 r.


MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

Małopolski konkurs humanistyczny dla uczniów szkoły podstawowej.
Etap szkolny: 21.10.2013 r.
Szczegóły u nauczycieli języka polskiego i na stronie: www.kuratorium.krakow.pl


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego Olimpus Jesień 2013

Termin konkursu: 06.11.2013 r.
koszt konkursu: 8 zł
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego: 10.10.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego


III Małopolski Konkurs Piosenki Angielskiej 2013

Termin konkursu: 02 - 03.12.2013 r.
termin zgłaszania się do szkolnych eliminacji konkursu: 08.10.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
mgr Marta Grabińska, mgr Zbigniew Kwiatek


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego w słuchaniu ze zrozumieniem The Bat Kid 2013

Termin konkursu: 21.11.2013 r.
koszt konkursu: 9 zł
termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego: 08.10.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
mgr Marta Grabińska, mgr Zbigniew Kwiatek


MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY
Etap szkolny 24 października 2013 r. godz. 13:00

1. Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty
2. Konkurs prowadzony będzie w 2 kategoriach wiekowych:
kategoria A – uczniowie klas 1-3,
kategorie B – uczniowie klas 4-6.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net (zwanej dalej Platformą.
4. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
5. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych.
6. Tematyka konkursu: Samodzielne rozwiązywanie problemów informatycznych i algorytmicznych za pomocy komputera.
7. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17.
Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
- uruchomienie komputera
- zalogowanie się na komputerze
- uruchomienie programu komputerowego
- korzystanie z pomocy uruchomionego programu
- utworzenie nowego katalogu
- utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu
- praca w środowisku programowania
2)
Praca w Internecie:
- uruchomienie przeglądarki
- przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej
- logowanie się
- otwieranie zadań
- pobieranie plików z platformy
- przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie kategoria A:
- kolejność poleceń
- komentarze
- prędkość
- kierunki
- liczby, litery
- liczone powtórzenie
- warunki proste (if)
- proste procedury (Pomocnicy)
- współrzędne polowe
- wczytanie sceny
- literały
5)
Programowanie kategoria B:
- decyzje (if, else)
- pętle (for, while-do)
- stałe, zmienne
- procedury z parametrami
- graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
- czcionki
- współrzędne pikselowe
- obszary
- praca ze scenami
- praca z obrazkami
- wczytanie obrazka
- praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I - VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha - http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe - http://baltie.pl/pl/lekcje.asp
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 -
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013

 


 

KONKURSY 2013/2014


Szkolny Turniej Tenisa Stołowego - klasy IV - VI

Rozgrywki dziewcząt

Poniedziałek - 22 kwietnia 2013 r. godz. 13:30 - sala gimnastyczna

Rozgrywki chłopców

Poniedziałek - 29 kwietnia 2013 r. godz. 13:30 - sala gimnastyczna
finał po eliminacjach klasowych na lekcjach WF.


SZKOLNY KONKURS PRZYRODNICZY

W dniach 16.04, 17.04 i 18.04 na 4 godzinie lekcyjnej odbędzie się w naszej szkole Szkolny Konkurs Przyrodniczy dla klas pierwszych, drugich i trzecich. Z każdej klasy wyłonionych zostanie 5 osób. O wynikach poinformujemy uczestników konkursu osobiście i pojawią się one na stronie szkoły.

Serdecznie zapraszamy.

Organizatorzy konkursu:
Monika Bobak, Monika Gołąb


KONKURS LITERACKI "DRZEWO RECENZJI - WARTO CZY NIE WARTO PRZECZYTAĆ"

Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie pt. "Drzewo recenzji", proszeni są o dostarczenie napisanych przez siebie recenzji do biblioteki szkolnej, do pani Jadwigi Więcławek, do dnia 10 kwietnia 2013 r. wraz z oświadczeniem Rodziców/Opiekunów prawnych wyrażającym zgodę na uczestnictwo dziecka w Konkursie.
Regulamin do poprania tutaj,
wzór oświadczenia do poprania tutaj.
Przypominam, że recenzję należy napisać na specjalnych kartach przygotowanych przez Organizatora. W bibliotece szkolnej znajdują się jeszcze trzy karty.

Jadwiga Więcławek


NIEZWYKŁY ŚWIAT BRACI GRIMM

 

Biblioteka szkolna

zaprasza uczniów z klas I do VI

do udziału w konkursie

"Niezwykły świat braci Grimm" 

zorganizowanym przez

Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. H. Kołłątaja

oraz 

Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

 1. Klasy I - III - należy wykonać ilustrację do wybranej baśni braci Grimm. Format pracy maksymalnie A3, technika dowolna, praca powinna nadawać się do łatwego jej powieszenia.
 2. Klasy IV - VI - należy napisać dalszy ciąg zdarzeń do wybranej baśni braci Grimm. Minimalna objętość pracy to jedna strona w formacie A4, maksymalnie 2 strony; czcionka Times New Roman w rozmiarze 12; interlinia 1,5; standardowa wielkość marginesów.
 3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

Kryteria oceny:

 1. Zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu.
 2. Interesujące ujęcie tematu pracy.
 3. Pomysłowość, oryginalność i twórczy charakter pracy, forma prezentacji.
 4. Estetyka pracy, poprawność komponowania.
 5. Dobór słownictwa, poprawność frazeologiczna, spójność tekstu.
 6. Poprawność stylistyczna i językowa (gramatyczna, ortograficzna, interpunkcyjna).


Termin składania prac: do 5 kwietnia 2013 r. w bibliotece szkolnej, do pani Jadwigi Więcławek.
Nagrodzone w szkolnych eliminacjach prace dostarczone zostaną organizatorom 9 kwietnia 2013 r.
Lista laureatów będzie umieszczona na stronach organizatorów:
na stronie internetowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
lub
na stronie internetowej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich
lub
na stronie internetowej Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie.

 

Nagrodzone i wyróżnione prace plastyczne będą elementem wystawy organizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką, natomiast nagrodzone i wyróżnione praca literackie znajdą się na stronach internetowych Biblioteki i Towarzystwa. Dla laureatów organizatorzy przewidują także dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
W przypadku tekstów literackich, po ogłoszeniu wyników konkursu organizatorzy zwrócą się z prośbą do laureatów o przesłanie prac drogą elektroniczną.

 

Jadwiga Więcławek


Konkurs Języka Angielskiego - GALILEO 2013

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego GALILEO 2013 odbędzie się w naszej szkole w środę 06.03.2013 r. o godz. 9:40 w salach 301 i 302. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Listy uczestników konkursu zostaną wywieszone na drzwiach sal 301 i 302 w środę 06.03.2013 r. o godzinie 9:35. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salami od godziny 9:35. Po godzinie 9:40 uczniowie nie będą wpuszczani na salę. Strój galowy mile widziany.


Międzyszkolny Dzielnicowy Konkurs Talentów

"Jestem genialnym dzieckiem,

czyli pokaż co potrafisz"

Szkoła Podstawowa Nr 153 w Krakowie zaprasza uczniów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych Dzielnicy VI do udziału w Międzyszkolnym Dzielnicowym Konkursie Talentów pod hasłem:
"Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz".
Honorowy patronat sprawuje Rada Dzielnicy VI Bronowice.


Cele konkursu:


- Odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników.
- Kształcenie szlachetnej rywalizacji.


Regulamin:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
  1. ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły/przedszkola i zgłoszenie uczestników wyłonionych przez Szkolną/Przedszkolną Komisję Konkursową (załącznik). Ostateczny termin zgłaszania uczestników do występu finałowego upływa 17.04.2013 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na numer 12 637 71 32 (sygnał fax. 20). Wzory wraz z regulaminem do pobrania tutaj.
  2. ETAP MIĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu szkolnego i przedszkolnego
   O terminie przesłuchania finałowego uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 19.04.2013 r. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d.
   Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół telefonicznie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:
  Kategoria I - 5 i 6 latki z przedszkoli
  Kategoria II - uczniowie klas 0-1
  Kategoria III - uczniowie klas 2-3
  Kategoria IV - uczniowie klas 4-6
 3. Zgłaszać można występy indywidualne albo zespołowe (grupowe).
 4. Szkoła zgłasza od 1 do 3 uczestników (pod pojęciem uczestnika rozumiemy również grupę).
 5. Czas występu jest ograniczony i wynosi 3 minuty.
 6. Prezentację będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 8. Dla uczestników finału organizatorzy przewidzieli dyplomy.
 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 10. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu, których występ wymaga podkładu muzycznego, mają obowiązek dostarczyć na odpowiednio opisanej (imię, nazwisko, szkoła/przedszkole) płycie CD nagranie w formacie mp3 do dnia 26.04.2013 r.
 11. Zwycięzcy finału będą mieli możliwość zaprezentowania się podczas Dni Bronowic.
 12. Informacji na temat konkursu udziela Organizator: Jadwiga Więcławek tel. 888 804 431, 12/ 637-71-32 lub mail: jadzia.wieclawek@gmail.com

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.


Ogólnopolski Konkurs Informatyczny "Simba 3D L.O.G.O."

Konkurs organizowany jest przez firmę ERI Software i skierowany jest do uczniów z klas: III, IV, V i VI szkoły podstawowej oraz dla uczniów gimnazjum.
Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować się, pobrać program "SIMBA 3 D L.O.G.O." zapoznać z samouczkiem i przykładami, a następnie wybrać jeden z tematów pracy:


1. Bezpieczeństwo
2. Technika
3. Budowle świata
4. Fauna i Flora


Ostateczny termin przesyłania prac: 29 marca 2013 rok
Więcej informacji znajdziecie tutaj,a regulamin tutaj.


Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.


 

Zawody w narciarstwie alpejskim szkół Tischnerowskich

6 lutego 2013 roku (środa) odbędą się zawody w narciarstwie alpejskim szkół Tischnerowskich na stoku narciarskim na Budzu w Czerwiennem Górnem (koło Ratułowa).  Zbiórka o godz. 6:50 na parkingu szkolnym. Planowany powrót w godz. 16:00 - 17:00. Koszt 50 zł od osoby (20.00 zł za autokar + 30,00 zł za wyciągi, gorący posiłek i herbatę. Zgłoszenia w formie pisemnej zgody wraz z wpłatą za wyjazd należy dokonać do piątku 01.02.2013 r. do godz. 11:00 u nauczycieli WF: pani Małgorzaty Jedlikowskiej i pani Zofii Mazanek.

Zapraszamy na wspaniałą zabawę na wyciągu na Budzu.


GALILEO 2013 - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego dla klas 4-6

Termin konkursu: 06.03.2013 r. (środa)
Koszt konkursu: 8 zł
Termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do nauczyciela języka angielskiego: 12.02.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego


ZUCH 2013 - Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego dla klas 1-3

Termin konkursu: 20.03.2013 r. (środa)
Koszt konkursu: 8 zł
Termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do nauczyciela języka angielskiego: 28.02.2013 r.

Szkolni organizatorzy konkursu
nauczyciele języka angielskiego


Mini Playback Show - komunikat

W związku z brakiem odpowiedniej liczby uczestników zgłoszonych do planowanego na grudzień 2012 roku konkursu dla uczniów klas 1-3 Mini Playback Show, informuję, że ponowne zgłoszenia do niego będą przyjmowane w maju 2013 roku, a konkurs zostanie zorganizowany w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego 2012/2013.

Organizator konkursu
mgr Zbigniew Kwiatek


Konkurs pięknego czytania

Biblioteka szkolna zaprasza
uczniów z klas I do VI
do udziału w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania
.

Zadaniem uczestników jest przeczytanie przygotowanego przez siebie fragmentu z ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży.
- Wybrany fragment prozy powinien zawierać dialog i opis.
- Czas czytania nie może przekroczyć 3 minuty.

 

Ocenie podlegać będzie:
- Dykcja
- Interpretacja
- Zachowanie limitu czasu

 

Eliminacje szkolne odbędą się w:
- czwartek, 7 lutego 2013 roku klasy I, II i III,
- piątek, 8 lutego 2013 roku klasy IV, V, VI
.

 

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w bibliotece do czwartku, 31.01.2013 r.
Do finału przechodzą zwycięzcy szkolnych eliminacji w kategorii klas 1-3 i 4-6.


Terminy konkursów matematycznych

Alfik matematyczny - 2.11.2012 r.
Kangur matematyczny - 21.03.2012 r.


Światowy Dzień Pluszowego Misia

Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia
biblioteka szkolna
zaprasza
uczniów naszej szkoły
do
wzięcia udziału w następujących konkursach:

Klasy I - Konkurs plastyczny pt. "Galeria Misiowych Portretów",
Klasy II i III - Konkurs Wiedzy o Kubusiu Puchatku,
Klasy IV - VI - Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o misiach i niedźwiadkach.


Konkurs plastyczny pt. "Galeria Misiowych Portretów"

Cele konkursu:
1. Propagowanie przypadającego w dniu 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia.
2. Rozwijanie umiejętności i wyobraźni plastycznej.
3. Dobra zabawa.
Regulamin
1. Należy wykonać portret swojego ulubionego misia (prace indywidualne).
2. Miś powinien być kolorowy, wesoły, ciekawie wykonany. Liczą się chęci i własna wyobraźnia oraz estetyka wykonania.
3. Jury wybiera najciekawsze prace spośród wszystkich wystawionych do konkursu.
4. Komisja będzie oceniać: pomysłowość i estetykę oraz samodzielność wykonania prac.
5. Podpisane prace plastyczne należy złożyć w bibliotece szkolnej do dnia 22 listopada 2012 r.
6. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody.
7. Wyniki konkursu będą wywieszone na tablicy ogłoszeń przy bibliotece szkolnej (I piętro) w piątek 23 listopada 2012 r.

Organizatorzy:
p. Jadwiga Więcławek, p. Lilla Wózek

Konkurs Wiedzy o Kubusiu Puchatku

Cele konkursu:
1. Propagowanie przypadającego w dniu 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia.
2. Rozbudzenie zainteresowań uczniów twórczością Alana Aleksandra Milne.
3. Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem.
4. Przybliżenie postaci Kubusia Puchatka i jego przyjaciół.
5. Uczenie zdrowej rywalizacji.
Regulamin:
Uczestnikami konkursu będą uczniowie klas II i III, którzy zgłoszą się do dnia 19 listopada 2012 r. do p. Jadwigi Więcławek.
Warunkiem uczestnictwa jest znajomość treści książki A. A. Milne "Kubuś Puchatek".
1, Konkurs składa się z dwóch etapów:
- Etap pierwszy pisemny: zakres - znajomość treści książki "Kubuś Puchatek" w formie testu, rebusu, krzyżówki: czas 20 min.
- Etap drugi ustny: forma pytań i konkurencje zręcznościowe, aż do czasu wyłonienia finalistów.
2. Do drugiego etapu przechodzi 50 % uczestników.
3. Każdy uczeń, który nie przejdzie do drugiego etapu, otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
4. Finaliści otrzymują nagrody i dyplomy.
5. Punkty z wszystkich etapów są sumowane. Wygrywa ta osoba, która otrzyma największą ilość punktów.
6. Konkurs odbędzie się 27 listopada 2012 r. o godz. 8:00 w sali 306.

Organizatorzy:
p. Jadwiga Więcławek, p. Lilla Wózek

Prezentacja multimedialna: Misie i niedźwiadki.

Cele konkursu:
1. Propagowanie przypadającego w dniu 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego Misia.
2. Rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem i pracy w programie PowerPoint.
3. Dobra zabawa.
Regulamin:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów naszej szkoły z klas IV - VI.
2. Prace uczniowie przygotowują indywidualnie.
3. Prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint.
4. Obszerność pracy - minimum 20 slajdów plus slajd z nazwiskiem i imieniem autora prezentacji nagranej na płycie CD.
5. Podpisane prace należy składać do dnia 19 listopada w ręce p. Więcławek lub p. Wózek.
6. Jury oceniać będzie wkład pracy, pomysłowość, atrakcyjność i czytelność prezentacji.
7. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
8. Laureaci otrzymają upominek od Organizatorów.
9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 26 listopada 2012 r. na tablicy przy bibliotece szkolnej.

Organizatorzy:
p. Jadwiga Więcławek, p. Lilla Wózek


Mini Playback Show

W piątek 07.12.2012 r. odbędzie się kolejna edycja konkursu "Mini Playback Show". Mogą w nim wziąć udział dzieci z klas I - III, które w dniach od 26-30.11.2012 r. zgłoszą się do Pana Zbigniewa Kwiatka z tytułem wybranej przez siebie piosenki anglojęzycznej, jej nagraniem na płycie CD oraz czasem jej trwania. Osoby zgłoszone po upływie wyżej wymienionego terminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. Jury będzie oceniać styl wykonania, choreografię, kostium oraz zgranie wykonawcy z odtwarzaną piosenką. Będzie można również otrzymać dodatkowe punkty za recytację lub śpiew fragmentu wybranej przez siebie piosenki w oryginale. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie.

Nauczyciel języka angielskiego i organizator konkursu
mgr Zbigniew Kwiatek


"Ciepło w moim domu" - konkurs plastyczny

1. Organizatorem konkursu są Partnerzy Programu "Ciepło dla Krakowa": Ekoplus Sp. o. o. w imieniu Elektrociepłowni "KRAKÓW" S. A., Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S. A. w Krakowie, Elektrociepłownia Skawina S. A.
2. Tematyka prac plastycznych dotyczy zagadnień energetycznych:
- skąd się bierze ciepło,
- jak jest dystrybuowane do domu lub mieszkania,
- Wykorzystanie ciepła w domu.
3. Technika prac:
- rysunek kredką, tuszem, węglem,
- malarstwo na papierze,
- kolaż,
- wydzieranka,
- praca przestrzenna.
4. Format prac:
nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3.
5. Każda praca powinna zawierać metryczkę: - imię i nazwisko autora, wiek, klasa,
- szkoła - adres, telefon,
- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została przygotowana.
6. Termin oddania prac:
10 października 2012 rok.
7. Praca ma być indywidualna. każdy uczeń może wykonać tylko jedną pracę.


KONKURSY 2012/2013

  


Moje bezpieczne wakacje 2012 - konkurs plastyczny
Inter@ktywne Bezpieczne Wakacje - konkurs informatyczny

 

 

 

 

 

Wszelkie informacje dotyczące obu konkursów można znaleźć  TUTAJ


Świat bez wynalazku koła - konkurs plastyczny

1. Organizatorem konkursu jest Osiedlowy Klub Kultury Soboniowice - jednostka organizacyjna Domu Kultury "podgórze" w Krakowie.
2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych.
3. Tematem konkursu jest przestawienie fantastycznej wizji, jak mógłby wyglądać nasz świat, gdyby nie wynaleziono koła.
4. Cel konkursu: uruchomienie twórczej wyobraźni i wrażliwości plastycznej.
5. Technika prac dowolna - prace płaskie.
Maksymalny format pracy: A3
Każda praca powinna by zaopatrzona w metryczkę zawierającą:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora
- wiek autora
- szkołę, klasę oraz nr tel. szkoły lub inny telefon kontaktowy
- imię i nazwisko nauczyciela.
6. Prace należy składać do pani Sendor najpóźniej do dnia 8 maja 2012 r.
7. Laureaci konkursu zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
8. Lista nagrodzonych zamieszczona będzie na stronie http://www.dkpodgorze.krakow.pl
9. Laureatów oraz osoby wyróżnione zapraszamy na uroczyste ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród do Klubu Soboniowice dnia 22.05.2012 o godz. 16:00.

 


DOODLE 4 GOOGLE - konkurs

1. Organizatorem konkursu jest Google Ireland Ltd.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VI szkół podstawowych oraz dla klas I - III gimnazjum.
Konkurs jest podzielony na 3 grupy wiekowe:
- Szkoła Podstawowa: uczniowie klas I - III,
- Szkoła Podstawowa: uczniowie klas IV - VI,
- Gimnazjum: uczniowie klas I - III.
3. Należy wykona pracę na temat: "Pozdrowienia z Polski...". Praca musi spełni następujące kryteria:
- może by narysowana i namalowana na kartce formatu A4 (szablony dostępne są na stronie http://www.google.pl/doodle4google/info.html),
- może być wykonana w programie graficznym i przesłana w formacie .jpg lub .pdf elektronicznie (max waga 4 MB)bądź wydrukowana w formacie A4 i wysłana pocztą,
- ze względu na techniczne wymogi wyświetlania w Internecie prace nie mogą by trójwymiarowe (np. wydzieranka, animacja 3D) i nie mogą zawierać materiałów, do których autor nie ma praw autorskich (np. kolaż ze zdjęć),
- każda praca ma by opisana za pomocą metryczki:
Imię i nazwisko:
Klasa, Szkoła:
Opis rysunku:
- każdy uczeń może wykonać tylko 1 pracę i musi wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą rodzica 9formularz dostępny na stronie lub do odbioru u Pani Sendor.
4. Eksperci Google wybiorą po 100 prac z trzech kategorii wiekowych (klasy od I do II i od IV do VI szkoły podstawowej oraz klasy od I do III gimnazjum). Prace oceniane są w oparciu o następujące kryteria:
- kreatywność,
- wartość artystyczna,
- zgodność z tematem.
5. Jury w składzie: Edward Lutczyn, Kot Przybora, Dorota Wellman, Hanna Wróblewska, Iwo Zaniewski wybiorą po 5 prac z każdej kategorii wiekowej. Spośród 15 prac finalistów wszyscy wybierzemy zwycięzcę w ogólnopolskim głosowaniu na stronie http://www.google.pl/doodle4google.
6. Nagrody:
- 15 finalistów ogłoszonych zostanie na stronie http://www.google.pl/doodle4google, otrzyma sprzęt komputerowy i będzie honorowymi gośćmi gali finałowej oraz ceremonii wręczenia nagród.
- Zwycięzca otrzyma stypendium na rozwój artystyczny w wysokości 15 000 zł i będzie honorowym gościem gali finałowej oraz ceremonii wręczenia nagród. Logo zwycięzcy zostanie umieszczone na stronie głównej Google na cały dzień i zobaczą je miliony ludzi.
- Szkoła zwycięzcy otrzyma grant technologiczny w wysokości 25 000 zł.
7. Prace z wypełnionym formularzem należy składać do Pani Sendor do 27 kwietnia 2012 r.

 


O teatrze wiemy wszystko

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas 4-6 do wzięcia udziału
w konkursie "O TEATRZE WIEMY WSZYSTKO".

Organizator: Pracownia Edukacji Artystycznej i Regionalnej Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38.
Partner: Teatr Groteska

Przebieg konkursu:
do dnia 8 maja 2012 r. należy przynieść do biblioteki szkolnej prace konkursowe w kategoriach:

1. plastycznej:
- dla szkół podstawowych i gimnazjów:
projekt maski teatralnej, lalki, kostiumu, plakatu teatralnego, tematycznie nawiązujący do obejrzanego spektaklu (Aksamitny Królik, Przygody Odyseusza, Bajka o Szewczyku, Ładne kwiatki)
- prace indywidualne uczniów.

2. Literacko - Plastycznej:
- dla szkół podstawowych:
ilustrowany słownik pojęć teatralnych, (10 dowolnie wybranych haseł, opracowanych przez jednego autora).


Tajemniczy świat zwiadowców

Regulamin:

 1. W konkursie pt. "Tajemniczy świat Zwiadowców" mogę brać udział wszyscy chętni, którzy zgłoszą swój udział do dnia 13.04.2012 r. w bibliotece szkolnej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest znajomość I tomu serii "Zwiadowcy" Johna Flanagana pt. "Ruiny Gorlanu" oraz materiałów zamieszczonych na wystawie "Tajemniczy świat Zwiadowców". Chętni uczniowie mogą oddać prace plastyczną przedstawiającą kalkara lub wargala. Za pracę plastyczną przyznawane będą punkty, które następnie zostaną wliczone do ogólnej punktacji konkursu. konieczna jest zgodność pracy z informacjami zawartymi w książce. Forma i technika wykonania - dowolna.
  Prace plastyczne należy oddać najpóźniej do dnia 20.04.2012 r. do biblioteki szkolnej.
 3. Uczestnicy drogą losowania zostaną przydzieleni do poszczególnych grup.
 4. Konkurs będzie składał się z 6 konkurencji:
  • "Strzał w 10" - rzut strzałką do tablicy.
   Jedna osoba wytypowana spośród drużyny rzuca lotką do tablicy. W zależności od rzutów drużyny otrzymują od 1 do 3 pkt. Następnie lider drużyny losuje jedną kopertę zawierającą zestaw 3 pytań.
  • "Wyścig koni" - konkurencja zręcznościowa. Po zdobyciu konia wykonanego z papieru jedna osoba z drużyny odczytuje numer pytania. Pytania będą dotyczyć zwierząt i stworzeń.
  • "Kronikarz Gorlanu" - konkurencja polegająca na uszeregowaniu wydarzeń.
  • "Co Ty o nich wiesz?" - rozpoznawanie postaci po opisie i/lub charakterystycznych wypowiedziach.
  • "Zostań kartografem" - praca z mapą.
  • "Zostań mistrzem wyobraźni" - z udostępnionych materiałów uczestnicy będą musieli stworzyć postać, którą wskaże im lider konkursu.
 5. Drużyny biorą udział we wszystkich konkurencjach, punkty zliczane są na końcu.
 6. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje dyplom pamiątkowy.
  Finaliści otrzymują dyplomy z określeniem zajętego miejsca oraz nagrody rzeczowe.
 7. Jury zastrzega sobie prawo do zmian.

 


Konkurs pięknego czytania
dla uczniów klas od II do VI

Będą to szkolne eliminacje
Małopolskiego Międzyszkolnego Konkursu Pięknego Czytania

Regulamin:

 1. Zadaniem uczestników jest przeczytanie przygotowanego przez siebie fragmentu z ulubionej książki z literatury dla dzieci i młodzieży.
 2. Wybrany fragment powinien zawierać dialog i opis.
 3. Czas czytania nie może przekroczyć 3 minut.

Ocenie podlegać będzie:

 1. Dykcja
 2. Interpretacja tekstu
 3. Zachowanie limitu czasu

w poniedziałek, 30 stycznia 2012 roku - klasy II i III,
wtorek, 31 stycznia 2012 roku - klasy IV, V, VI

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w bibliotece do czwartku - 26.01.2012 r.
Do finału przechodzą zwycięzcy szkolnych eliminacji w kategorii klas 2-3 i 4-6.


Mój przyjaciel z ulubionej książki.
Konkurs plastyczny dla uczniów klas I - III

Zadaniem jest przedstawienie w formie plastycznej swojego ulubionego bohatera z książki.
Technika wykonania dowolna
Format pracy: maksymalnie A3
Podpisane na odwrocie prace należy składać w bibliotece szkolnej do dnia 27 stycznia 2012 roku.
Pięć najlepszych prac weźmie udział w Finale Konkursu dla szkół podstawowych województwa małopolskiego.


Konkurs ze znajomości książki A.A. Milne "Kubuś Puchatek"

Konkurs odbędzie się w środę 30 listopada 2011 r. w godz. 8:50 - 9:35 w sali 306, II piętro. Proszę przynieść długopis. bądź inny artykuł piśmienniczy.
Etap pierwszy - pisemny:
- zakres: znajomość treści książki "Kubuś Puchatek" w formie testu, rebusu, krzyżówki,
- czas: 20 min.
Etap drugi - ustny:
- forma pytań aż do czasu wyłonienia finalistów.
Do drugiego etapu przechodzi 50% uczestników.
Każdy uczeń, który nie przejdzie do etapu drugiego, otrzymuje dyplom uczestnictwa w konkursie.
Finaliści otrzymują nagrody i dyplomy.
Punkty z wszystkich etapów są sumowane. Wygrywa ta osoba, która otrzyma największą ilość punktów.

Jadwiga Więcławek
Lilla Wózek


PRZESTRZENNA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

SAMORZĄD SZKOLNY OGŁASZA  KONKURS

NA WYKONANIE PRZESTRZENNEJ

SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ!!!

Prace oceniane będą w dwóch kategoriach:
1. Uczniowie klas 1 - 3
2. Uczniowie klas 4 - 6
Regulamin:

 1. Praca może być indywidualna lub zespołowa (zespół liczy nie więcej niż trzy osoby).
 2. Każdy uczestnik może być twórcą maksymalnie jednej pracy.
 3. Materiał, technologia i rozmiar szopki są dowolne. Jednak z uwagi na transport i warunki ekspozycyjne wymagana jest trwałość wykonywanych prac.
 4. Szopka powinna być zaopatrzona w metryczkę (imię, nazwisko, klasa - np. umieszczone z tyłu).
 5. Komisja konkursowa wybierze najlepsze prace oraz przyzna nagrody.

 

PAMIĘTAJ! LICZY SIĘ TWÓRCZOŚĆ WŁASNA!*
Gotowe prace przynosimy do szkoły w dniu 19 grudnia.

Opiekun samorządu: M. Kubiak

* Prace, w których zostaną zastosowane elementy z seryjnej produkcji np. pocztówek, szopek, figurek itp. nie będą oceniane.


ALFIK HUMANISTYCZNY

test jednokrotnego wyboru

Organizator: Łowcy Talentów - Jersz
Termin konkursu: 14 grudnia 2011 r.
Zgłoszenia: do 21 listopada 2011 r.
Koszty: 8 zł


Olimpiada OLIMPUS z przyrody

Olimpiada odbędzie się 9 listopada 2011 roku o godz. 9:45 - 11:00 .
Proszę o przyniesienie niebieskich lub czarnych długopisów.
Zbiórka uczestników obok sklepiku szkolnego.


OLIMPUS - ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z historii

- wtorek - 8.11.2011 r.
- sala 305
- godz. 12:35
- Obowiązuje czarny lub niebieski długopis lub pióro.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego OLIMPUS 2011 (sesja jesienna)

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego OLIMPUS 2011 (sesja jesienna) odbędzie się w naszej szkole w poniedziałek 07.11.2011 na drugiej i trzeciej godzinie lekcyjnej. Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Zbiórka w korytarzu przy gabinecie pielęgniarki szkolnej o godz. 8:45, kiedy to zostanie odczytana lista uczestników konkursu. Strój galowy mile widziany.

 

Organizatorzy


Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny"

Konkurs zostanie przeprowadzony w czwartek, 15 marca 2012 roku o godz. 9:00.
Wpłaty do 10 stycznia 2012 roku.


Małopolski Konkurs Matematyczny

Eliminacje szkolne odbędą się zgodnie z harmonogramem w dniu 20 października 2011 roku o godz. 13:00. Uczniowie będą pracować 75 minut.


Konkurs matematyczny "Alfik"

Konkurs odbędzie się 23 listopada 2011 roku.
Wpłaty do 27 października.


TEST MATEMATYKA - OXFORD.PLUS

Test Matematyka odbędzie się w dniu 4 listopada 2011 roku.
Wpłaty - 7 zł do 10 października 2011 roku.


OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA "OLIMPUS" Z JĘZYKA POLSKIEGO

- Test wielokrotnego wyboru
- Termin konkursu: 3 listopada 2011 r.
- Koszt: 8 zł
- Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 7 października


OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY

- Każdy test składać się będzie z 26 pytań (podzielonych na bloki trematyczne) z podanymi do nich 4 odpowiedziami
- Termin konkursu: 27 października 2011 r.
- Koszt: 8 zł
- Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 5 października


MULTITEST Z JĘZYKA POLSKIEGO

- Test jednokrotnego wyboru
- Termin konkursu: 18 października 2011 r.
- Koszt: 8 zł
- Zapisy i wpłaty przyjmowane są do 27 września


KONKURSY 2011/2012

 


 

 

Poprawny CSS! Brak tabelarycznego układu strony Opera