Konkursy

OGÓLNOPOLSKI KONKURS
ALFIK HUMANISTYCZNY

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do VI.
Termin: 16 grudnia (środa) 2015 r.
Konkurs jest samofinansującym się- koszt 9 zł.
Zapisy do 24 listopada 2015 roku u nauczycieli polonistów.
Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.
UWAGA: Termin zapisu przedłużono do 2.12.2005 r.
 


Konkurs literacko – plastyczny pt.
„Małopolska w literaturze, literatura
w Małopolsce”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 1 – 6 do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach Małopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pt.”Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie”.

Cele konkursu
• Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury literackiej Małopolski.
• Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.
• Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.
• Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie edukacji medialnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
• Korzystanie z bogatej oferty instytucji kulturalnych Małopolski (biblioteki, muzea).

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów wyłącznie z terenu województwa małopolskiego.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

b. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
Napisanie bajki lub opowiadania dotyczącego regionu Małopolski nawiązującego do dorobku literackiego twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Jedna strona w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.
 

Termin składania prac do dnia 12 listopada 2015r., do biblioteki szkolnej.


Regulamin do pobrania w bibliotece.
Zapraszamy.

Organizator:
Jadwiga Więcławek


OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO

KONKURS "OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO" odbędzie się 2.11.2015 r. w godzinach 13.30-14.45 w sali 301. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie, proszeni są o przybycie na czas. Zbiórka przed salą 301. Należy zabrać ze sobą niebieski lub czarny długopis.

Agnieszka Iwulska


KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻEK "MAGICZNE DRZEWO. GRA" ORAZ "WAKACJE MIKOŁAJKA" 

Konkurs dla klas 4-6 ze znajomości książki A. Maleszki "Magiczne Drzewo. Gra" odbędzie się w poniedziałek, 19.10.2015r. na lekcji 3 tj. godz.9:45 - 10: 30 w stołówce szkolnej. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy

Konkurs dla klas 2-3 ze znajomości książki Sempe, Goscinny "Wakacje Mikołajka" odbędzie się we wtorek 20.10.2015 r. na lekcji 3, tj. godz. 9:45 - 10:30 w Tischnerówce. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy


 MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - Małopolski Baltie 2016 - zgłoszenie
 

Wszyscy uczniowie z klas VI, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie, proszeni są o dostarczenie podpisanej zgody najpóźniej do dnia 15.10.2015 r. (czwartek). Po 15 października osoby, które nie dostarczyły podpisanej zgody zostają automatycznie wykreślone z listy uczestników konkursu.
W zależności od ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje wewnątrzszkolne, w celu wyłonienia najlepszych uczniów, którzy 20 października będą reprezentowali szkołę podczas etapu szkolnego konkursu. Ilość miejsc jest ograniczona ilością stanowisk komputerowych. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

Edyta Lasek


 

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - 25 WRZEŚNIA 2015 R.

 


 

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - Małopolski Baltie 2016
 

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę. 
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu). 
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych. 
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2016.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977). 

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
- uruchomienie komputera
- zalogowanie się na komputerze
- uruchomienie programu komputerowego
- korzystanie z pomocy uruchomionego programu
- utworzenie nowego katalogu
- utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu 
- rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
- praca w środowisku programowania 
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
- uruchomienie przeglądarki
- przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej 
- logowanie się
- otwieranie zadań
- pobieranie plików z platformy
- przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
- proste procedury  (Pomocnicy)
- współrzędne polowe
- wczytywanie sceny
- literały
- decyzje (if, else)
- pętle (for, while-do)
- stałe, zmienne
- procedury z parametrami
- graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
- czcionki
- współrzędne pikselowe 
- obszary
- praca ze scenami
- praca z obrazkami
- wczytanie obrazka
- praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I - VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha - http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe - http://baltie.pl/pl/lekcje.asp 
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 -
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 - Pobierz program). 

 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO „OLIMPUS” SESJA JESIENNA

* Przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI.
* Jest konkursem samofinansującym się- koszt 9 zł
* Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.
* Termin konkursu: 2 listopada 2015 r.
* Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 7 października.
* Testy archiwalne znajdą się w Archiwum testów (www.olimpus.edu.pl)

Szkolny organizator konkursu: Agnieszka Iwulska


Krakowska Matematyka 2015/2016

Tegoroczny temat konkursu: „Jubileusze w Krakowie”.
Etapy konkursu:
szkolny – 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
międzyszkolny – 11 marca 2016 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej konkursu www.tsmat.prv.pl ; dojazd na koszt własny).
Zgłoszenia do konkursu do 19.10.2015 r.


Małopolski Konkurs Matematyczny 2015/2016

Etapy konkursu:
• szkolny - 6.11.2015 r.
• rejonowy - 16.12.2015 r.
• wojewódzki - 8.03.2016 r.


2015/2016


KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI pt. "Pocztówka do ks. prof. J. Tischnera"

CELEM KONKURSU jest poszerzenie wiedzy o Patronie Szkoły i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci.
Konkurs PRZEZNACZONY jest dla WSZYSTKICH uczniów klas I - III i IV - VI SP 153.
TECHNIKA PRACY: pocztówka musi zawierać zarówno elementy plastyczne jak i literackie (własny wiersz, sentencja, przysłowie, pozdrowienia itp.).
FORMAT PRACY: dowolny.
Każdy uczestnik może zgłosić TYLKO JEDNĄ pracę WYKONANĄ SAMODZIELNIE.
Jury BĘDZIE OCENIAŁO: pomysłowość, samodzielność, poprawność językową, estetykę pracy.
PODPISANE prace (imię, nazwisko, klasa) prosimy składać do nauczycieli świetlicy szkolnej do dnia 04.05.2015 roku.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NASTĄPI PO OBCHODACH DNI PATRONA.

Organizatorzy: nauczyciele świetlicy szkolnej SP 153.


III Międzyszkolny Dzielnicowy Konkurs Talentów

"Jestem genialnym dzieckiem,

czyli pokaż co potrafisz"

Szkoła Podstawowa Nr 153 w Krakowie zaprasza uczniów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych Dzielnicy VI do udziału w III Międzyszkolnym Dzielnicowym Konkursie Talentów pod hasłem:
"Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz".
Honorowy patronat sprawuje Rada Dzielnicy VI Bronowice.


Cele konkursu:


- Odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników.
- Kształcenie szlachetnej rywalizacji.
- Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

 


Regulamin:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
  1. ETAP SZKOLNY - przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły/przedszkola i zgłoszenie uczestników wyłonionych przez Szkolną/Przedszkolną Komisję Konkursową (załącznik). Ostateczny termin zgłaszania uczestników do występu finałowego upływa 17.04.2015 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na numer 12 637 71 32 (sygnał fax. 20). Wzory wraz z regulaminem do pobrania tutaj.
  2. ETAP MIĘDZYSZKOLNY - przesłuchanie finalistów etapu szkolnego i przedszkolnego
   O terminie przesłuchania finałowego uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 24.04.2015 r. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d.
   Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół telefonicznie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:
  Kategoria I - 5 i 6 latki z przedszkoli
  Kategoria II - uczniowie klas 0-1
  Kategoria III - uczniowie klas 2-3
  Kategoria IV - uczniowie klas 4-6
 3. Zgłaszać można występy indywidualne albo zespołowe (grupowe).
 4. Szkoła zgłasza od 1 do 3 uczestników (pod pojęciem uczestnika rozumiemy również grupę).
 5. Czas występu jest ograniczony i wynosi 5 minut.
 6. Prezentację będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 8. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu, których występ wymaga podkładu muzycznego, mają obowiązek dostarczyć mailowo (jadzia.wieclawek@gmail.com) lub na odpowiednio opisanej (imię, nazwisko, szkoła/przedszkole) płycie CD nagranie w formacie mp3 do dnia 07.05.2015 r.
 10. Jeżeli uczestnik nie dostarczy odpowiednio opisanego nagrania w wyznaczonym terminie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z odtwarzaniem podkładu muzycznego. 
 11. Informacji na temat konkursu udziela Organizator: Jadwiga Więcławek tel. 888 804 431, 12/ 637-71-32 lub mail: jadzia.wieclawek@gmail.com

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!
Na etap międzyszkolny proszę przynieść podpisane oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zgodnie z załączonym wzorem.


OGÓLNOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY TIK?-TAK! - 5 edycja

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.
tik-tak

Zarejestruj się w konkursie już dziś: http://tik-tak.cloudia.pl/rejestracja 

Konkurs przeprowadzony będzie w etapach:
1. I etap (szkolny): 13 – 17 kwietnia 2015
2. II etap (regionalny): 28 kwietnia 2015
3. III etap (finał): 12 maja 2015 w Warszawie
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego.
Forma konkursu to gra edukacyjna.
Konkurs przebiega w trzech etapach:
a. I Etap (szkolny): rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie od 13 do 17 kwietnia 2015 w w godzinach od 7:00 do 20:00, zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
b. II Etap: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line oraz wykonują, rozwiązują zadania w dniu 28 kwietnia 2015 o określonych godzinach i wyznaczonych miejscach zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
c. III Etap (finał): uczniowie zakwalifikowani do finału rozwiązują test jednokrotnego wyboru w dniu 12 maja 2015 zgodnie z zapisami w § 5 Regulaminu.
Przebieg konkursu:
I Etap (szkolny)
1. Uczeń z zarejestrowanym i potwierdzonym przez Opiekuna Szkolnego Konkursu, kontem w systemie rozwiązuje testy w dniach od 13.04.2015 do 17.04.2015.
2. Do testu uczeń może podejść w godzinach od 7:00 do 20:00 każdego dnia trwania etapu szkolnego Konkursu.
3. Uczeń loguje się do systemu przy pomocy odnośnika na stronie głównej Konkursu.
4. Uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:
a. na rozwiązanie testu uczeń ma 10 minut,
b. w każdym dniu konkursu uczeń może uruchomić test 1 raz,
c. pytania są losowane z puli pytań dla danego poziomu edukacyjnego (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).
d. większość pytań posiada cztery możliwe odpowiedzi, z czego tylko jedna odpowiedź jest poprawna; inny rodzaj pytań to pytania, na które należy odpowiedzieć wpisując wybraną odpowiedź.
e. za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje jeden punkt.
5. Podczas Konkursu na każdym poziomie jest skończona liczba pytań.
6. Punkty sumowane są na koncie ucznia w systemie Konkursu.
7. Zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje.
8. Na stronie głównej Konkursu prowadzony będzie surowy ranking punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w Konkursie, wskazujący jedynie zdobyte punkty za poprawne odpowiedzi. Ranking będzie zawierał listę 100 uczniów o najwyższych wynikach 100 szkół, które zgromadziły największą liczbę punktów. Indywidualne wyniki będą dostępne na kontach uczestników w systemie Konkursu.
9. Ranking indywidualny wyświetlany jest na podstawie sumy punktów zdobytych przez ucznia podczas wszystkich testów w etapie szkolnym.
10. Ostateczny wynik będzie uwzględniał skuteczność odpowiedzi i będzie obliczony według algorytmu: Liczba punktów za poprawne pytania * liczba punktów/ liczba wyświetlonych pytań.
11. Do wyniku szkoły brana jest:
a. liczba punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów szkoły podzielona przez liczbę zgłoszonych uczniów;
b. Współczynnik poprawnych odpowiedzi (jak w algorytmie indywidualnej punktacji)
c. Punkty uczniów, którzy znajdą się w kolejnych etapach są pomnażane odpowiednio: w etapie 2 – razy 2, w etapie 3 – razy 3.
d. Oceniana jest zasada gry fair play – pula punktów za grę „fair play” tzn. żaden uczeń nie został wykluczony z rozgrywek, a liczba uczniów uczestniczących w rozgrywce etapu szkolnego jest największa – maks. 50 pkt.
12. Etap szkolny zostanie zamknięty 17.04.2015 o godzinie 20:00, a testy rozpoczęte przed tą godziną będą mogły być dokończone w ramach limitu czasu pojedynczego testu.
13. 100 uczniów w skali kraju, z najwyższym wynikiem w I etapie (szkolnym), obliczonym według podanego w pkt. 10 algorytmu, kwalifikowanych jest do II etapu (regionalnego).
14. W przypadku stwierdzenia przez organizatorów nieprawidłowości sugerujących niesamodzielną pracę podczas rozwiązywania testu przez ucznia, dopuszcza się możliwość wykluczenia go z dalszych kwalifikacji.
15. Do II etapu dodatkowo kwalifikowani są uczniowie posiadający taki sam wynik, co osoba znajdująca się na 100 pozycji, po zakończeniu I etapu (szkolnego).
16. Lista uczestników etapu II umieszczona będzie na stronie głównej Konkursu do dnia 21.04.2015.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem http://www.tik-tak.eecdl.pl/
Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy.
Do wygrania wspaniałe nagrody dla uczniów (m.in. XBoxy 360 z Kinect, Tablety, iPady i wiele wiele innych).

 

 

Edyta Lasek

  


OGÓLNOPOLSKI KONKURS GALILEO Z JĘZYKA POLSKIEGO

*Test jest skierowany do uczniów z klas IV,V,VI
*Organizatorem jest Centrum Edukacji Szkolnej
*Opłata 9 zł wraz z zapisem do dnia 12 lutego 2015 r.
*Odbędzie się w dniu 4 marca 2015 roku
*Konkurs ma formę testu składającego się z 26 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.
Konkurs z języka polskiego trwa 60 minut + 10 minut sprawy organizacyjne.

Szkolny organizator konkursu:
Agnieszka Iwulska

  


MIĘDZYSZKOLNY KONKURS LITERACKI

Ze względu na rozpoczynające się ferie zimowe, osoby chętne mogą zgłaszać swój udział
w konkursie do dnia 10 lutego do nauczyciela języka polskiego- pani Agnieszki Iwulskiej.

  


OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZYRODNICZA OLIMPUS 2015

Ogólnopolska Olimpiada Przyrodnicza Olimpus 2015 odbędzie się w środę 14 stycznia 2015 roku o godzinie 8:00 w sali 306. Prosimy o zabranie czarnych długopisów.
Życzymy sukcesów.

Organizatorzy

  


ALFIK HUMANISTYCZNY - 18 GRUDNIA 2014 R.

Proszę zabrać ołówek, gumkę do mazania, czarny długopis.
Zbiórka o godz. 12:35 przed sklepikiem szkolnym.
Przewidywany czas konkursu: do godz. 14:00.


Gdyby dziecko skończyło wcześniej rozwiązywać test, to prosimy o pisemną informację, czy pozostanie w świetlicy, czy może wrócić do domu.

  


Konkursy plastyczne

Uczniowie brali udział w dwóch konkursach w tym roku szkolnym:
- konkurs pt."Prawa dziecka oczami dzieci", organizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych i Ministerstwo Edukacji (30 osób z klas 4-6),
- konkurs pt."Droga do wolności", organizowanym przez Dom Kultury Podgórze (4 osoby).
Czekamy na wyniki.

Grażyna Bilik

 


Małopolski Konkurs Krakowska Matematyka

etap szkolny – 20.11.2014 

etap rejonowy – 13.03.2015 

Zapraszamy do udziału w dziewiątej edycji konkursu!

Konkurs jest organizowany przez Oddział Krakowski Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki z siedzibą w ZSOI Nr 4 w Krakowie ul. Żabia 20.

Konkurs objęli Honorowym Patronatem:

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, 
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, 
Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski 
oraz Instytut Matematyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest:

popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. 
Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego.

Tegoroczny temat konkursu: „Kraków cesarsko-królewski”.

Etapy konkursu:

·         szkolny – 20 listopada 2014 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,

·         międzyszkolny – 13 marca 2015 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej OK SNM www.snm.edu.pl/oddzialy/krakow dojazd na koszt własny).


Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny

Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny odbędzie się  26.11.2014. 

 


Konkurs Olimpiada Wiedzy Archimedes - Matematyka. Plus

Konkurs odbędzie się  07.11.2014 w godz. 10.00 - 11:00. Zbiórka na drugim piętrze przy sali 302.
Strój galowy mile widziany.


Małopolski Konkurs Matematyczny - etap szkolny

Szkolny etap Małopolskiego Konkursu Matematycznego odbędzie się  07.11.2014 w godz. 13.00 - 14:00. Zbiórka o godz. 12:40 przy  sali 302.
Strój galowy mile widziany.


Małopolski Konkurs Języka Angielskiego - etap szkolny

Szkolny etap Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego odbędzie się w naszej szkole w czwartek 06.11.2014 o godzinie 13.00 w salach 305 (klasa 6a) i 304 (klasa 6b).
Należy przynieść ze sobą długopis, cienkopis lub pióro piszące na czarno. Uczniowie biorący udział w konkursie powinni czekać przed w/w salami od godziny 12.45.
Strój galowy mile widziany.

Organizatorzy


Małopolski Konkurs Informatyczny - etap szkolny

Małopolski Konkurs Informatyczny odbędzie się 03 listopada 2014 r. (poniedziałek) w sali komputerowej o godz. 13:00. Czas trwania konkursu 90 minut.
Zbiórka przed salą komputerową o godz. 12:50.
Strój galowy mile widziany.


„Psy, koty i inne zwierzaki - czyli moje ulubione zwierzątko”

 

Z okazji Dnia Kundelka i zbliżającej się akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”
biblioteka szkolna i Samorząd Uczniowski ogłaszają konkurs plastyczny pt.

„Psy, koty i inne zwierzaki - czyli moje ulubione zwierzątko”
oraz
zbiórkę darów na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.


Cele konkursu:


- uwrażliwianie na potrzeby zwierząt,
- rozwijanie talentów i wyobraźni dziecka,
- wymiana doświadczeń plastycznych.


Regulamin konkursu:


Należy wykonać plakat przedstawiający swojego ulubieńca. Na plakacie powinno znaleźć się:
- fotografia lub rysunek zwierzaka,
- jego imię,
- ważne informacje o pupilu (jak trafił do Twojej rodziny, kto wymyślił imię, itp.)

Technika wykonania prac dowolna.
Format - max.A3

PROSIMY NIE ROLOWAĆ PRAC !!!

Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora oraz klasę.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jedną pracę.

Nie będą oceniane: prace zbiorowe oraz prace przestrzenne

Jury oceniać będzie:
- estetykę wykonania,
- graficzne rozmieszczenie zawartych materiałów,
- oryginalny sposób przedstawienia ulubieńca.
Prace należy składać do biblioteki szkolnej do dnia 14 listopada 2014r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE.

Zachęcamy również do składania darów dla zwierzaków:
- sucha karma
- konserwy
- koce
- miski
- zabawki

Przyniesione rzeczy złóż przy portierni i odbierz potwierdzenie, które przekażesz wychowawcy.

Akcja trwa do dnia 12.12.2014r.

Organizatorzy:

Jadwiga Więcławek
Małgorzata Kubiak


MAŁOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY

Etap szkolny: 24.10.2014 r. godz. 13:00 - 14:30

Zbiórka o godz. 12:40 przy sali 302.

 


  

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY
Etap szkolny 03 listopada 2014 r. godz. 13:00 - 14:30

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę. 
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu). 
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych. 
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2015.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977). 

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
- uruchomienie komputera
- zalogowanie się na komputerze
- uruchomienie programu komputerowego
- korzystanie z pomocy uruchomionego programu
- utworzenie nowego katalogu
- utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu 
- rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
- praca w środowisku programowania 
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
- uruchomienie przeglądarki
- przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej 
- logowanie się
- otwieranie zadań
- pobieranie plików z platformy
- przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
- proste procedury  (Pomocnicy)
- współrzędne polowe
- wczytywanie sceny
- literały
- decyzje (if, else)
- pętle (for, while-do)
- stałe, zmienne
- procedury z parametrami
- graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
- czcionki
- współrzędne pikselowe 
- obszary
- praca ze scenami
- praca z obrazkami
- wczytanie obrazka
- praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I - VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha - http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe - http://baltie.pl/pl/lekcje.asp 
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 -
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 - Pobierz program). 

 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

 


 

 

Małopolski Konkurs Przedmiotowy z PRZYRODY- etap szkolny

Małopolski Konkurs Przedmiotowy z Przyrody odbędzie się 23 października 2014 roku, o godzinie 13.00 w sali 306.
Konkurs trwa 90 minut.
Ogłoszenie wyników 27 października 2014 roku;
wgląd do prac 28 października 2014 roku.

Wgląd do prac po " Przyrodniczym konkursie tematycznym " w dniu 28 października 2014 r. w godz. 12.00-13.00 w gabinecie wicedyrektora- II piętro.

Życzymy sukcesów

Organizatorzy szkolnego etapu


 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ALFIK HUMANISTYCZNY edycja XVIII

Konkurs jest organizowany w ramach programu edukacyjnego Łowimy Talenty. Patronat nad programem objęła Politechnika Wrocławska.

Konkurs ma formę testu jednokrotnego wyboru.

Przeznaczony jest dla uczniów klas II-VI

Odbędzie się w środę 17 grudnia 2014 r.

Konkurs jest samofinansującym się -wpisowe 9 zł

Zapisy + wpłata do 26.11.2014 r do nauczycieli języka polskiego lub wychowawców klas II i III.


 

XXI KRAKOWSKI TURNIEJ WIEDZY
O MITOLOGII I ANTYKU

 

TEST WIEDZY - 100 pytań z mitologii greckiej opracowanych na podstawie „Mitologii” Jana Parandowskiego

Udział w teście płatny 3 zł

Zgłoszenia do do 21.10.2014 r.

 

KONKURS RECYTATORSKI „PROZA I POEZJA ANTYKU” - Recytacja prozy lub poezji autorów antycznych lub utwory inspirowane kulturą antyczną. 

Czas trwania recytacji do 7 minut.

Udział w konkursie płatny 3 zł

Zgłoszenia do 31.10.2014 r.

Terminy konkursu 12,14 listopada 

 

KONKURS PLASTYCZNY „ANTYCZNE BOGINIE”

W tym roku motywem przewodnim konkursu są antyczne boginie: Hera, Atena, Afrodyta, Artemida, i inne

Technika: farby wodne, tempera, plakatówka, tusz, kredka, pastele

Wymiar prac: maksymalnie A3

Termin składania prac do 5 listopada 2014 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJA ARKADIA”

Jak daleko leży ciepła Grecja, jak odległe są czasy, gdy boginie biegały po oliwnych gajach, bez obowiązków, bez przymusu podporządkowania się wymogom zegara, planom lekcji... A może mimo to macie swoją Arkadię, gdzie jesteście wolni, niezależni i po prostu u siebie...?

Termin składania prac do 5 listopada

Zdjęcia (pojedyncze lub w seriach max.10 sztuk) wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 10X15

 

KONKURS LITERACKI „MOJA ARKADIA”

Artemida, bogini łowów, wolna, samodzielna, odważna, szczęśliwa w swojej Arkadii. A gdzie jest twoja Arkadia? Gdzie ty czujesz się wolny/wolna?

Wiersze lub utwory prozatorskie, max 1 strona A4

Termin składania prac do 5 listopada.

 

Zgłoszenia do w/w konkursów przyjmuje nauczyciel języka polskiego- Agnieszka Iwulska


 

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST 2014

Ogólnopolski Konkurs Przyrodniczy MULTITEST 2014 odbędzie się w poniedziałek 20 października 2014 roku, o godz. 8:50 w sali 306. Prosimy o zabranie czarnych długopisów.
Konkurs trwa 70 minut.

Życzymy sukcesów.

Organizatorzy


 

NOC W BIBLIOTECE

 

Noc_bibliotek

 

 


Małopolski Konkurs Humanistyczny 

 

Etap szkolny – 24.10.2014;

Etap rejonowy – 12.01.2015;

Etap wojewódzki – 04.03.2015.

 


Małopolski konkurs matematyczny 

 

Etap szkolny – 07.11.2014;

Etap rejonowy – 13.01.2015;

Etap wojewódzki – 03.03.2015.

 

Alfik matematyczny - 26.11.2014

 


Ogólnopolski konkurs języka angielskiego MULTITEST 2014

 

Termin konkursu – 17.10.2014;

koszt konkursu – 9 zł;

termin zgłaszania się do konkursu i dokonywania wpłat do skarbnika klasowego – 24.09.2014.

 

Szkolni organizatorzy konkursu
Nauczyciele języka angielskiego


Kuratoryjny Małopolski Konkurs Języka Angielskiego

Szanowni Państwo!


Informujemy, że w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie naszej szkoły mają możliwość wzięcia udziału w kuratoryjnym Konkursie Języka Angielskiego, którego laureaci będą zwolnieni ze sprawdzianu po klasie szóstej i uzyskają możliwość wyboru gimnazjum. Zainteresowanych uczniów prosimy o zgłaszanie się do dnia 22.09.2014 r. do nauczycieli języka angielskiego, którzy przekażą im stosowne dokumenty i zakres wiedzy do opanowania konieczny do wzięcia udziału w konkursie.

Szkolni organizatorzy konkursu
Nauczyciele języka angielskiego

 


KONKURSY 2014/2015

  


 

 

Poprawny CSS! Brak tabelarycznego układu strony Opera