Konkursy

IX EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU PIĘKNEGO CZYTANIA

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas I - VI do udziału w IX edycji Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania.
Zadaniem uczestników jest czytaj dalej...


IX KONKURS RECYTATORSKI POEZJI KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Tradycyjnie już-po raz dziewiąty Dom Harcerza przy ul. Lotniczej w Krakowie organizuje konkurs recytatorski poezji ks. Jana Twardowskiego.
• Przedmiotem konkursu jest przygotowanie dwóch dowolnie wybranych wierszy poety Jana Twardowskiego. Jeden z wierszy jest prezentowany obowiązkowo, a drugi na prośbę jury.
• Przy ocenie recytacji jury konkursu będzie brało pod uwagę m.in. znajomość tekstu, jego interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
Ze względu na ferie zimowe proszę o zgłoszenie swojego udziału do 15.01.2016 r. do nauczyciela języka polskiego p. A. Iwulskiej. Należy podać tytuły dwóch utworów, które uczeń będzie recytował.

Nauczyciel języka polskiego - A. Iwulska


OGÓLNOPOLSKI KONKURS
ALFIK HUMANISTYCZNY

Konkurs w postaci testu jednokrotnego wyboru jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do VI.
Termin: 16 grudnia (środa) 2015 r.
Konkurs jest samofinansującym się- koszt 9 zł.
Zapisy do 24 listopada 2015 roku u nauczycieli polonistów.
Na stronie www.jersz.pl udostępniono bezpłatnie arkusze zadań z lat ubiegłych.
UWAGA: Termin zapisu przedłużono do 2.12.2015 r.
 


Konkurs literacko – plastyczny pt.
„Małopolska w literaturze, literatura
w Małopolsce”

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów z klas 1 – 6 do wzięcia udziału w szkolnych eliminacjach Małopolskiego Konkursu Literacko-Plastycznego pt.”Małopolska w literaturze, literatura w Małopolsce”. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie. Konkurs stanowi realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie edukacji w 2015 r. pn. „Małopolskie czytanie”.

Cele konkursu
• Rozwijanie zainteresowań najbliższym regionem i pogłębienie wiedzy uczniów nt. kultury literackiej Małopolski.
• Propagowanie czytelnictwa wśród uczniów na różnych poziomach edukacyjnych.
• Rozwijanie kreatywności, twórczości literackiej i plastycznej dzieci i młodzieży.
• Doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie edukacji medialnej.
• Wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych.
• Korzystanie z bogatej oferty instytucji kulturalnych Małopolski (biblioteki, muzea).

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VI szkoły podstawowej, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

2.Konkurs adresowany jest do uczniów wyłącznie z terenu województwa małopolskiego.

3. Zadania uczestników konkursu w poszczególnych kategoriach wiekowych:

a. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
Wykonanie pracy plastycznej inspirowanej dorobkiem literackim twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Rozmiar pracy: A4. Technika dowolna (prosimy o nieużywanie plasteliny i szkła). Praca musi nadawać się do powieszenia. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.

b. Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:
Napisanie bajki lub opowiadania dotyczącego regionu Małopolski nawiązującego do dorobku literackiego twórców piszących o Małopolsce oraz autorów wywodzących się z naszego regionu.
Jedna strona w formacie A4, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,5, standardowa wielkość marginesów. Praca indywidualna.
W opisie pracy należy podać imię i nazwisko twórcy i tytuł dzieła, do którego praca nawiązuje.
 

Termin składania prac do dnia 12 listopada 2015r., do biblioteki szkolnej.


Regulamin do pobrania w bibliotece.
Zapraszamy.

Organizator:
Jadwiga Więcławek


OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO

KONKURS "OLIMPUS Z JĘZYKA POLSKIEGO" odbędzie się 2.11.2015 r. w godzinach 13.30-14.45 w sali 301. Uczniowie, którzy zgłosili swój udział w konkursie, proszeni są o przybycie na czas. Zbiórka przed salą 301. Należy zabrać ze sobą niebieski lub czarny długopis.

Agnieszka Iwulska


KONKURS ZE ZNAJOMOŚCI KSIĄŻEK "MAGICZNE DRZEWO. GRA" ORAZ "WAKACJE MIKOŁAJKA" 

Konkurs dla klas 4-6 ze znajomości książki A. Maleszki "Magiczne Drzewo. Gra" odbędzie się w poniedziałek, 19.10.2015r. na lekcji 3 tj. godz.9:45 - 10: 30 w stołówce szkolnej. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy

Konkurs dla klas 2-3 ze znajomości książki Sempe, Goscinny "Wakacje Mikołajka" odbędzie się we wtorek 20.10.2015 r. na lekcji 3, tj. godz. 9:45 - 10:30 w Tischnerówce. Bardzo proszę o przyniesienie przyborów do pisania.

Organizatorzy


 MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - Małopolski Baltie 2016 - zgłoszenie
 

Wszyscy uczniowie z klas VI, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie, proszeni są o dostarczenie podpisanej zgody najpóźniej do dnia 15.10.2015 r. (czwartek). Po 15 października osoby, które nie dostarczyły podpisanej zgody zostają automatycznie wykreślone z listy uczestników konkursu.
W zależności od ilości chętnych zostaną przeprowadzone eliminacje wewnątrzszkolne, w celu wyłonienia najlepszych uczniów, którzy 20 października będą reprezentowali szkołę podczas etapu szkolnego konkursu. Ilość miejsc jest ograniczona ilością stanowisk komputerowych. Wzór oświadczenia znajduje się tutaj.

Edyta Lasek


 

V ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA - 25 WRZEŚNIA 2015 R.

 


 

MAŁOPOLSKI KONKURS INFORMATYCZNY - Małopolski Baltie 2016
 

1. Organizatorem konkursu jest  Małopolski Kurator Oświaty.
2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV - VI, którzy dobrowolnie zadeklarują w nim swój udział.
3. Konkurs będzie realizowany na platformie konkursowej Baltie www.baltie.net zwanej dalej Platformą.
4. Eliminacje konkursowe na wszystkich etapach będą przeprowadzane w formie elektronicznej przez Platformę. 
5. Rozwiązania uczniów sprawdzane są automatycznie na Platformę (off-line lub on-line w zależności od etapu). 
6. Obowiązkiem uczniów jest przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie i Instrukcji stanowiącej integralną część zestawu zadań konkursowych. 
7. Temat konkursu:  Małopolskie Baltie 2016.
8. Zakres wymaganej wiedzy: Zadania konkursowe zostaną opracowane w oparciu o podstawę programową przedmiotu Zajęcia komputerowe - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r.  poz. 977). 

Zadania na kolejnych etapach będą różnicowane pod względem stopnia trudności.
1)
Praca ogólna na komputerze:
- uruchomienie komputera
- zalogowanie się na komputerze
- uruchomienie programu komputerowego
- korzystanie z pomocy uruchomionego programu
- utworzenie nowego katalogu
- utworzenie nowego pliku i jego zapis na dysk do wskazanego katalogu 
- rozpakowanie pliku ZIP na komputerze do wskazanego katalogu
- praca w środowisku programowania 
2)
Praca z wykorzystaniem dostępu do Internetu:
- uruchomienie przeglądarki
- przemieszczanie się strony internetowej
3)
Praca na Platformie edukacyjnej/konkursowej 
- logowanie się
- otwieranie zadań
- pobieranie plików z platformy
- przesyłanie plików na platformę
4)
Programowanie:
- proste procedury  (Pomocnicy)
- współrzędne polowe
- wczytywanie sceny
- literały
- decyzje (if, else)
- pętle (for, while-do)
- stałe, zmienne
- procedury z parametrami
- graficzne polecenia (punkt, linia, prostokąt)
- czcionki
- współrzędne pikselowe 
- obszary
- praca ze scenami
- praca z obrazkami
- wczytanie obrazka
- praca z plikami tekstowymi

Wykaz literatury obowiązującej uczestników:
1) Podręczniki szkolne do Zajęć komputerowych (kl. I - VI) Wydawnictwo MiGra
2) Lubie to! (podręcznik dla kl. IV-VI), Wydawnictwo Nowa Era
3) Baltie 3 – Nauka programowania nie tylko dla dzieci, wyd. SGP Systems, rok wyd. 2001 r. Pecinovsky, J. Vacha - http://baltie.pl/download/b3/b3_podrecznik.pdf

4) Lekcje przykładowe - http://baltie.pl/pl/lekcje.asp 
5) Pomoc w programie Baltie 3
6) Próbne przykłady do konkursu – konkurs Junior B3 -
http://baltie.net/Default.aspx?ContestID=8&DisplayF or=1 

7) Zbiór zadań z konkursów Baltie http://baltie.net konkurs Baltie 2012, 2013, 2014

Dopuszczona wersja języka programowania: Baltie 3. 7

Darmową wersję Baltie 3 mogą szkoły oraz uczniowie pobrać na stronie www.baltie.pl (Baltie 3 - Pobierz program). 

 

Uczestnicy, ich rodzice (prawni opiekunowie) i opiekunowie naukowi po każdym etapie konkursu mają prawo wglądu do ocenionych prac, w terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu danego etapu konkursu. Prace uczestników będą udostępniane do wglądu wyłącznie na Platformie Konkursu.

 


OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO „OLIMPUS” SESJA JESIENNA

* Przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI.
* Jest konkursem samofinansującym się- koszt 9 zł
* Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.
* Termin konkursu: 2 listopada 2015 r.
* Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 7 października.
* Testy archiwalne znajdą się w Archiwum testów (www.olimpus.edu.pl)

Szkolny organizator konkursu: Agnieszka Iwulska


Krakowska Matematyka 2015/2016

Tegoroczny temat konkursu: „Jubileusze w Krakowie”.
Etapy konkursu:
szkolny – 19 listopada 2015 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
międzyszkolny – 11 marca 2016 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie stronie internetowej konkursu www.tsmat.prv.pl ; dojazd na koszt własny).
Zgłoszenia do konkursu do 19.10.2015 r.


Małopolski Konkurs Matematyczny 2015/2016

Etapy konkursu:
• szkolny - 6.11.2015 r.
• rejonowy - 16.12.2015 r.
• wojewódzki - 8.03.2016 r.


2015/2016


 

 

Poprawny CSS! Brak tabelarycznego układu strony Opera